HakunaMaData BV besteedt veel aandacht en zorg aan haar websites en de informatiekanalen en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet volledig, juist, nauwkeurig, bijgewerkt is of wordt weergegeven.

HakunaMaData BV met ondernemingsnummer BE 0760.626.785 en gevestigd te Waversesteenweg 62/3A – 3090 Overijse, biedt u deze website en de informatie erop aan op voorwaarde dat u, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze website.

Onder ‘informatie’ verstaat HakunaMaData BV alle teksten, alle fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken.

Artikel 1. Algemeen karakter

Alle informatie op de websites van HakunaMaData BV en op de websites van HakunaMaData BV waarnaar verwezen wordt, is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen.

De informatie en de documenten die via de websites ter beschikking gesteld worden, mogen niet als authentieke overname van officieel aangenomen teksten worden beschouwd. Alleen de officiële teksten die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd zijn, gelden als authentieke tekst. De beheerder van deze website kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door tekorten in het antwoord dat u via deze kanalen kreeg. De eventuele filmpjes die u op deze website ziet, dienen louter ter illustratie van de geschreven inhoud op de site.

Artikel 2. Aansprakelijkheid

HakunaMaData BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. HakunaMaData BV heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie van de vermelde producten komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat HakunaMaData BV de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. HakunaMaData BV noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

Artikel 3. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren. Gebruik en reproductie van fotomateriaal is uitdrukkelijk verboden. De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan HakunaMaData BV of aan de organisaties die HakunaMaData BV hiervoor binnen het kader van deze website toestemming hebben gegeven. Iedereen die dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met HakunaMaData BV.

Artikel 4. Links en verwijzingen

Deze website bevat mogelijks hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. HakunaMaData BV controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden over de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat HakunaMaData BV de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen het bestuur en de uitbaters van deze sites. HakunaMaData BV aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site verwijst. Als u hyperlinks van op uw eigen website naar deze website wilt creëren, vragen wij in verband met de toelaatbaarheid ervan vooraf contact op te nemen met HakunaMaData BV.

Bij HakunaMaData BV vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Artikel 5. Auteursrechten

Alle tekstdocumenten, modellen, logo’s, foto’s en producten beschikbaar op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Zij zijn uitsluitend eigendom van HakunaMaData BV. HakunaMaData BV behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie en modellen. De bezoeker van deze website heeft de toelating om de geconsulteerde informatie af te printen en aan te wenden als persoonlijk beheer met uitsluiting van elke verdere verspreiding, commercialisering en exploitatie onder derden, tenzij voorafgaandelijk de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HakunaMaData BV bekomen werd.

Artikel 6. Beveiliging

Als u een zwakke plek in één van onze systemen hebt gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen. Wij vragen u:

  • Jouw bevindingen te mailen naar anton@hakunamadata.be;
  • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen;
  • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen;
  • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.

Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wij beloven u dat:

  • Wij reageren binnen 3 werkdagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing;
  • Wij zullen geen juridische stappen tegen je ondernemen betreffende de melding wanneer jij u aan bovenstaande voorwaarden hebt gehouden;
  • Wij behandelen jouw melding vertrouwelijk en zullen jouw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk;
  • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem;
  • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker.

Als dank voor uw hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding.

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

Artikel 7. Bescherming van de persoonsgegevens

De eventuele gegevens die HakunaMaData BV langs deze website van u ontvangt, worden opgenomen in de bestanden van HakunaMaData BV. Zij dienen uitsluitend om onze diensten te kunnen verlenen en om onze dienstverlening aan u te verbeteren. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 2018 heeft u het recht om de gegevens over u te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren en indien van toepassing te laten verwijderen.

U heeft eveneens het recht aan te bezwaren dat uw gegevens niet langer mag gebruikt worden voor de vermelde informatieverstrekking. Daartoe stuurt u uw vraag via het online contactformulier van HakunaMaData BV. Meer informatie over welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke gronden, voor welke doeleinden en uw rechten kan u raadplegen op onze Privacyverklaring.

Artikel 8. Toepasselijke wetgeving

De bepalingen van deze disclaimer worden volledig beheerst door het Belgische recht. Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zullen bevoegd zijn. Indien een bepaling opgenomen in deze disclaimer onwettelijk, ongeldig of niet afdwingbaar zou worden dan blijven de resterende bepalingen volledig rechtsgeldig en afdwingbaar.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk zijn verleend, worden voorbehouden.

Heeft u vragen of opmerkingen over onze Disclaimer? U kunt ons uw vraag via mail sturen op het volgende emailadres anton@hakunamadata.be.